GAMEOVER jest tylko raz

Życie to najbardziej realistyczna gra survivalowa
Masz wiele podejść, lecz pasek zdrowia nie regeneruje się wraz z postępem misji
Tutaj z wiekiem doświadczasz sytuacji niekiedy podbramkowych
Nie masz wyjścia, musisz iść do przodu
Brak autozapisu
Nie ma możliwości dokończenia życia poźniej
Jesteś ty i wyzwania dnia codziennego
Polegniesz wiele razy
Jednak nie będzie dostępu do ponownego przejścia poziomu
Gromadzisz fundusze na ekwipunek, pożywienie, opłaty
Potrzebujesz umiejętności zarządzania czasem
Twoje drzewko rozwoju możesz oczwywiście modyfikować
Pamiętaj o tym, że czas płynie
Ponownie wczytanie pliku zyciezapis001.sav grozi niepowodzeniem

A jakby tak spróbować od nowa
Zostawić wszystko i uciec
Przeszłość pozostaje w zamknięta w piwnicy
Nowy stan gry ze świeżym zapisem smierc.sav

Koniec jest bliski. The end is near.

(▼▼▼Please scroll down for English▼▼▼)

Koniec jest bliski

Zapada noc. Mroźna, niespokojna noc. Siedzimy w ciemnym pomieszczeniu okryci starymi kocami. Zza ścian budynku, który jest w oplakanym stanie wydobywa się szelest, krzyki, płacz, mlaskanie oraz odgłos zbliżających się kroków. Nasze oddechy i bicie serca sugerują strach. Wysokie strachu natężenie. Przytulamy się jeszcze bardziej odliczając sekundy do rana. O świcie wszystko znika. Świat wraca do niby normy. Ludzie mogą swobodnie przemierzać szlaki miast. Stałe, wydeptane i oznaczone ścieżki pozwalają nam nie pogubić się w terytorium, które jeszcze nie było przeczesane oraz sprawdzone. Nasz nowy świat to garstka ocalałych. Labirynt budowli dzielący się na znane i nieznane obszary.

the-walking-dead-carl-rick-9812

Mamy średnio piętnaście godzin możliwości za dnia, aby odkryć nieznane, zrobić zapasy na noc i wrócić do bezpiecznego – w miarę – miejsca, które uznaliśmy za nasz dom.

Jest to tylko jedna z wizji tego jak mógłby wyglądać czas po apokalipsie, amargedonie, ragnaroku – zwał jak zwał.

Czy sceny przedstawione w licznych filmach takich jak: Pojutrze (2004), Jestem Legedną (2007), Droga (2009), 2012 (2009), Księga Ocalałych (2010) albo World War Z (2013) mogą zawierać cząstkę prawdy, przepowiedni która spotka nas za jakiś czas? Globalne ocieplenie, wojny domowe, polityczne bitwy, szerząca się wzajemna nienawiść, wzrastające ceny żywności, upadające firmy, zwiększające się niebezpieczeństwo na ulicach po zmroku.

koniecjestbliskigrafika

Nawet w samym mieście Hullywood, w którym mieszkam od lat jedenastu coraz częściej słyszy się o rabunkach, morderstwach, sytuacjach kryminalnych.

Możliwość spokojnego życia odsuwa się od nas wielkimi krokami, ale przecież na co dzień nie jest to informacja, która kształtuje nasz dzienny plan, gdzie na samym szczycie listy widnieje grubymi literami napis: PRZEŻYĆ.

Czy zastanawiasz się nad kataglizmem, zagrożeniem, a nawet śmiercią? Od śmierci nikt nie ucieknie, a moment tego wydarzenia jest nieznany. Świadomym można być naszych decyzji – co zrobię gdy zajdzie potrzeba chronienia własnej rodziny? Na ile jestem przygotowany? Czy mam wystarczająco narzędzi, umiejętności zmagazynowanych zasobów pożywienia, by móc przetrwać jak najdłużej?

A może połóżmy się wszyscy w łóżku, zażyjmy tabletki – dużą ich ilość – i znikniemy w ciszy nieprzeszkadzając innym w prowadzeniu życia, które wymaga wielu wyrzeczeń, poświęcenia, zmagania się z głodem i pragnieniem.

Moje obecne myśli bazują na przeżyciach i doświadczeniach, które zbieram w grze Dying Light – gra komputerowa firmy Techland. Rozwój, doskonalenie się w rzemiośle, walka o lekarstwa, środki opatrunkowe, pojedynki na śmierć lub życie będąc otoczonym przez hordę zarażonych, wściekłych przemieńców.
Fikcyjna przygoda dająca szansę wcielenia się w postać i spróbowania swoich sił w świecie już nie tak przyjaznym i kolorowym jak przed laty.

kolazpd2828s

Temat apokalipsy jest wciąż eksplorowany, a hipotezy pewnego dnia zweryfikuje rzeczywisty obraz przyszłego świata – pytanie tylko kiedy?


The end is near

Night falls. A cold, restless night. We are sitting in a large area covered with old blankets. Behind the walls of the building, which is in a deplorable condition, there is rustling, screams, crying, munching, and the sound of approaching steps. Our breaths and heartbeat suggest fear. High fear intensity. We hug even more counting the seconds to the morning. At dawn, everything disappears. The world is returning to normal. People can freely traverse city routes. Permanent, trampled and marked paths allow us not to get lost in a territory that has not yet been combed and checked. Our new world is a handful of survivors. A maze of buildings divided into known and unknown areas.
We have an average of fifteen hours of opportunity per day to discover the unknown, make reserves for the night, and return to a safe – as far as – place that we considered our home.

the-walking-dead-carl-rick-9812

This is just one of the visions of what time after the apocalypse, armageddon, Ragnarok might look like – call it like it.

Can scenes presented in numerous films such as: The Day After Tomorrow (2004), I am legend (2007), The Road (2009), 2012 (2009), The Book of Eli (2010) or World War Z (2013) contain a piece of truth, a prophecy that will meet us after some time? Global warming, civil wars, political battles, spreading mutual hatred, rising food prices, falling businesses, increasing danger in the streets after dark.

koniecjestbliskigrafika

Even in the city of Hullywood, where I have lived for eleven years, we hear more and more about robberies, murders, and criminal situations.

The possibility of a peaceful life moves away from us with great strides, but every day it is not information that shapes our daily plan, where at the very top of the list there is an inscription in capital letters: SURVIVE.

Are you wondering about cataclysm, danger, and even death? No one will escape from death, and the moment of this event is unknown. We can be aware of our decisions – what will I do if I need to protect my family? How prepared am I? Do I have enough tools and the skills of stored food resources to survive as long as possible?
Let’s all go to bed, take some pills – lots of them – And we will disappear in silence without disturbing others in living a life that requires many sacrifices, sacrifice, struggle with hunger and thirst.

My current thoughts are based on experiences and experiences that I collect in the game Dying Light – a computer game by Techland. Development, improvement in craftsmanship, fight for medicine, dressings, duels to death or life being surrounded by a horde of infected, furious transformers.
A fictional adventure that gives you the chance to play as a character and try your hand at a world that is not as friendly and colorful as it was years ago.

kolazpd2828s

The subject of the apocalypse is still explored, and the hypotheses will one day verify the real picture of the future world – the only question is when?

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑